Предшколска онлајн заједница учења

Узевши учешће у пројекту Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, наша установа је као веома важан аспект рада препознала подршку породици у остваривању њене васпитне функције, као и психо-социјалну подршку породицама која се суочавају са животним изазовима. У ту сврху креиране су три брошуре за породице на теме: • Добробит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима • Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста • Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Ове теме су изабране јер се родитељске праксе заснивају на разумевању добробити и социјално-емоционалног учења детета и принципа позитивног родитељства. Оне су основа за промишљање о дугорочним циљевима родитеља у односу на децу и усклађивање васпитних поступака са њима. Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.

У ове брошуре можете ући путем линкова које ћемо поставити, у оквиру којих се налазе и упитници за сваку од њих, тако да молимо родитеље који прегледају брошуру, да одмах и одговоре на кратак упитник везано за њу. Ово нам је важно да би сагледали како родитељи процењују понуђене брошуре, у којој мери су им одређене теме занимљиве и садржаји корисни. Такође, нам је важно да родитељи искажу потребе и о другим темама о којима желе више да сазнају.

ЛИНК ЗА РОДИТЕЉЕ