Делатност

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Наша установа је од 1. септембра 2021. године почела  са имплементацијом нових Основа програма ПВО – Године узлета. Нове Основе представљају јединствену програмску концепцију за све узрасне групе, за децу узраста од 6 месеци до поласка у школу, организовану кроз различите облике васпитно-образовбог рада. Нова програмска концепција се заснива на схватању да је детињство само по себи вредност, дете се сагледава као богато потенцијалима, компетентан и активан учесник у свом развоју и живљењу, истиче се значај партиципације детета, као равноправног члана заједнице деце и одраслих, чија је интеракција и успостављени односи од кључног значаја. Такође, једно од полазишта нове концепције је да је игра доминантна активност детета, кроз коју се граде односи, доживљавају и прерађују искуства, гради сазнања о себи и свету. Дете учи у ситуацијама које се заснивају на игровбом обрасцу. Дете се сагледава као:

  • јединствено и целовито биће
  • компетентно и богато потенцијалима
  • активни учесник заједнице вршњака и одраслих
  • биће посвећено учењу
  • креативно биће
  • биће игре

На предшколско васпитање и образовање се гледа као на целовит, повезан процес бриге, неге, образовања и васпитања. Усмерено је ка дугорочним циљевима, а не на краткорочне исходе и постигнућа, негује интегрисани приступ учењу и развоју, повезивању искуства, насупрот базирању на издвојеним садржајима, посебним аспектима или образовним областима. Такође, подразумева континуитет у образовању, постављањем темеља за целоживотно учење, као и повезивање са породицом, школом и локалном заједницом.

Циљ програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. Добробит се може сагледати кроз три димензије – персоналну (бити и осећати се добро и функционисати успешно), делатну (моћи, умети и хтети) и социјалну (припадати и прихватати друге). Концепт добробити одражава суштину развоја и учења детета, а то је да је дете биће, које истовремено ЈЕСТЕ и БИВА и кроз оно што јесте, постаје и оно што ће бити. Подржавати добробит детета, значи разумети шта је добробит детета у реалном контексту, сада и овде, у реалном програму и истовремено пројектовати циљеве за будућност.

Реални програм полази од теоријско-вредносних постулата. Сврха реалног програма је подршка остваривању добробити детета. Али, он настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе и не може бити унапред писани документ, већ је израњајући и гради се кроз заједничко учење свих актера. За дете, програм се манифестује као остваривање његове добробити кроз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалном контексту и кроз начине делања.

Кроз односе  које успоставља  дете доживљава и сазнаје свет око себе. Односи који подржавају добробит и делање детета су покретатачи његовог учења и развоја. За дете су у  односима важни сигурност, континуитет и учешће. Васпитач гради односе кроз укљученост, одржавање баланса и уважавање.

Делање детета, термин који нам доноси нова програмска концепција, подразумева да дете учи сопственом активношћу и чињењем, у интеракцији са вршњацима и одраслима. У вртићу, делање детета обухвата

  • игру (отворена, проширена и вођена игра)
  • животно-практичне ситуације
  • планиране ситуације учења

Превентивна здравствена заштита

Програм здравствене превентивне заштите у нашој установи представља скуп активности које су усмерене на очување здравља, тј.стварање услова који ће најбоље одговарати здрављу деце.

Формирање здравих навика код деце је основни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у дечјем вртићу. Овим активностима обухватају се одржавање личне хигијене, правилна исхрана, заштита животне средине, физичко-рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу здравља.

Исхрана деце

Активности у планирању, спровођењу и контроли исхране имају за циљ очување и унапређење здравља деце, њиховог правилног раста и развоја.

Јеловник се усклађује са нормативом исхране деце, узимајући у обзир узраст деце у васпитној групи, број деце, дужину боравка, са циљем задовољења потреба за енергетском вредношћу, витаминима, минералним материјама са одговарајућом процентуалном заступљеношћу и међуодносима. Такође, на планирање јеловника утиче могућност набављања намирница, као и расположивост капацитета кухиње и кухињског особља.